Likwidacja barier architektonicznych – normy prawne

Likwidacja barier architektonicznych odbywa się od wielu lat na poziomie prawnym. Prawodawstwo europejskie, w tym polskie skodyfikowało w tym zakresie szereg obowiązujących przepisów.

Likwidacja barier architektonicznych – prawo międzynarodowe:

  • rezolucja 48/96 nt. Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (ang. The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities) przyjęta w dniu 20 grudnia 1993 r. podczas 48. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ,
  • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/61/106 z dnia 13 grudnia 2006 r.).

Likwidacja barier architektonicznych – prawo unijne:

  • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
  • Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier z dnia 15 listopada 2010 roku,
  • zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów Rady Europy przyjęte w dniu 5 kwietnia 2006 r. Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Podnoszenie jakości życia oraz komfortu komunikacji ze światem zewnętrznym osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015,
  • rezolucja (Komitetu Ministrów Rady Europy) ResAP(2001)1 dotycząca wprowadzania zasady uniwersalnego projektowania do programów nauczania zawodów związanych z tworzeniem środowiska budowlanego (z 15 lutego 2001 r.).

Likwidacja barier architektonicznych – prawo polskie:

  • ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. jedn. Dz.U. z roku 2013, nr 1409 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 2002, nr, 75, poz. 690 ze zm.),
  • PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe – Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach – Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych.

Zarówno prawo polskie, jak i międzynarodowe uwzględnia przepisy o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że osoby niepełnosprawne mają prawo i mogą wymagać również od pracodawcy dostosowania budynku oraz pomieszczeń.